מאמרים

הרחבת הזכות לשעות הורות

2017-06-13T16:05:31+00:00

ביום 30.3.2017 תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, והורחבה הזכות לשעות הורות. נזכיר כי על פי החוק עובד/ת רשאי/ת להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, למשך 4 חודשים , שעה אחת [...]

הבטחת תנאי עבודה הולמים למאבטח במקום העבודה

2017-06-13T16:06:54+00:00

ביום 3.4.2017 תוקן חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007. בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק של מאבטח חייב להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת, המספקת למאבטח הגנה מגשם ומשמש. [...]

עדכון ימי זכאות לחופשה שנתית

2017-06-13T16:19:33+00:00

החל מינואר 2017, תעלה הזכאות בימי חופשה לעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 5 ימי עבודה בשבוע ל- 12 ימים נטו, ולעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 6 [...]

הגדלת הפרשות לקרן פנסיה

2017-06-13T16:39:28+00:00

החל מיום 1.1.2017, יעלו שיעורי ההפקדה לתגמולים בקרן הפנסיה של העובד באופן הבא: תגמולי עובד: 6% משכרו הקובע של העובד (במקום  5.75%). תגמולי מעסיק: 6.5% משכרו הקובע של העובד [...]

חובת דיווח על הפקדות פנסיוניות למעסיקים של 50 עובדים ומעלה

2017-06-13T16:40:37+00:00

החל מינואר 2017 מעסיקים של  50 עובדים ומעלה יחוייבו לדווח על הפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובאמצעות קובץ דיווח אחיד, אשר נקבע על ידי משרד האוצר. המעסיקים [...]

חובת מעסיק לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

2017-07-15T19:17:37+00:00

 החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע כי מעסיקים חייבים לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על ידי עובד או ממונה מטעמו. אחת החובות אשר נקבעה [...]

המנכ"ל לחץ יחד והחמיא, העובד לקה בשבץ מוחי והוכר כנפגע עבודה

2017-06-13T16:44:23+00:00

בפסק דין שניתן החודש, דן בית הדין האזורי לעבודה בשאלה האם השפעת אירוע חיובי בעבודה, יכולה להוות גורם לתאונת עבודה ? במקרה הנדון, מנכ"ל חברת המשקם הגיע [...]

דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיקים לקופת גמל

2017-07-15T19:13:32+00:00

טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר: ביולי 2014, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל. התקנות קובעות, בין [...]

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

2017-07-15T19:12:39+00:00

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ₪. מעסיקים במגזר הפרטי ימשיכו, בשלב זהף לשלם סך של 378 [...]