מאמרים

חובת דיווח על הפקדות פנסיוניות למעסיקים של 50 עובדים ומעלה

החל מינואר 2017 מעסיקים של  50 עובדים ומעלה יחוייבו לדווח על הפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובאמצעות קובץ דיווח אחיד, אשר נקבע על ידי משרד האוצר. המעסיקים [...]

חובת מעסיק לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

 החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע כי מעסיקים חייבים לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על ידי עובד או ממונה מטעמו. אחת החובות אשר נקבעה [...]

המנכ"ל לחץ יחד והחמיא, העובד לקה בשבץ מוחי והוכר כנפגע עבודה

בפסק דין שניתן החודש, דן בית הדין האזורי לעבודה בשאלה האם השפעת אירוע חיובי בעבודה, יכולה להוות גורם לתאונת עבודה ? במקרה הנדון, מנכ"ל חברת המשקם הגיע [...]

דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיקים לקופת גמל

טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר: ביולי 2014, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל. התקנות קובעות, בין [...]

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ₪. מעסיקים במגזר הפרטי ימשיכו, בשלב זהף לשלם סך של 378 [...]

הגדלת שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה

החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם. כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין [...]

בית הדין התיר למעסיק לנכות שכר ששולם ביתר לעובדת ללא הסכמתה בכתב

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, נדון מקרה בו עובדת הועסקה כמזכירה בעיריית ירושלים החל משנת 1998 בהיקפי משרה משתנים. מיום 1.2.03 עד ליום 14.8.05 הועסקה העובדת באופן [...]

פגיעה בכיסי המעסיקים – עיצומים כספיים חדשים על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

ב- 7.4.2016, בעקבות תיקון חוק עבודת הנוער, נקבע כי אגף האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה יוכל להטיל על מעסיקים קנסות אם יפרו את ההוראות החדשות הבאות : עיצום [...]

עדכון לחוק חופשה שנתית – הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד

ביום 16.2.2016, עודכנה זכאותו של עובד לימי חופשה שנתית באופן מדורג בשתי פעימות: הפעימה הראשונה- החל מיום ה- 1.7.2016 יהיה עובד זכאי בכל אחת מארבע השנים הראשונות [...]