צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

ב- 1.9.2022 נכנס לתוקפו צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה. הכרות עם הוראות צו ההרחבה חשובה הן לחברות בענף, אך גם למעסיקים רבים המזמינים שירות מקבלני שמירה ואבטחה החבים באחריות אזרחית ופלילית מכוח החוק להגברת האכיפה.

להלן עיקרי השינויים והעדכונים בתנאי העסקת העובדים בענף:

  1. שכר מינימאלי – כלל העובדים יהיו זכאים לשכר מינימאלי של 10% מעל שכר המינימום (32.03 ₪ לשעה נכון למועד כניסת הצו לתוקף).
  2. עובד אשר סיים קורס הכשרה, או השלים הכשרה בענף ומועסק בפועל בתפקיד בו הכשרה זו נדרשת יהיה זכאי לשכר בהתאם כקבוע בטבלה להלן:

סוג ההכשרה

אורך ההכשרה בימים

(נכון למועד חתימת ההסכם)

השכר המינימאלי

בודק בטחוני

4

10% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח בסיסי

6

15% מעל שכר המינימום במשק
בודק בטחוני/סדרן באירועי תרבות וספורט

6

15% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח מתקדם ב'

8

30% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח מתקדם א'

15

40% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח עוטף ירושלים

20

60% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח בכיר ב'

24

60% מעל שכר המינימום במשק
מאבטח בכיר א'

31

60% מעל שכר המינימום במשק
  1. קרן השתלמות – חרף השינוי בשכר המינימאלי הפרשות בגין קרן השתלמות יבוצעו על בסיס שכר מינימום במשק בתוספת דמי הבראה (בגין שכר של עד 182 שעות בחודש).
  2. מסגרת יום המנוחה השבועי – המנוחה השבועית לעובד בענף תהיה בתחום של 36 שעות בין השעות 16:00 ביום שישי ועד 4:00 בבוקר יום ראשון.

כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית, תזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה שבועית כחוק ולהפרשות לקופת גמל לקצבה כקבוע בהסכם הענפי.

  1. שי לחג – תעריף שי לחג עודכן ל- 250 ₪ (300 ₪ למאבטחים המועסקים במגזר הציבור – בהתאם להוראות החשכ"ל).

שימו לב כי הוראות צו הרחבה אינן חלות על עובד המועסק בליווי טיולים ו/או ליווי משלחות.

 

 

2022-09-11T10:10:55+03:00