פגיעה בכיסי המעסיקים – עיצומים כספיים חדשים על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

ב- 7.4.2016, בעקבות תיקון חוק עבודת הנוער, נקבע כי אגף האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה יוכל להטיל על מעסיקים קנסות אם יפרו את ההוראות החדשות הבאות :

עיצום כספי בגובה 5,110 ₪ יוטלו על מעסיק נער מבלי לשמור את האישור הרפואי ואת תעודת הזהות שהציג:

אישור רפואי – נער, אשר מבקש לעבוד, חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהמציא אישור רפואי המתיר את העסקתו. התיקון לחוק מגדיר "אישור רפואי" כאישור מרופא משפחה או רופא מורשה, המתייחס לכשירותו של הנער לעבוד, מבלי שיכלול מידע רפואי אחר.

המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקת הנער ועד שנה לאחר סיום העסקתו, ובתום התקופה עליו להשמידו.

הצגת תעודת זהות – מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת העסקת הנער,  ועד שנה לאחר סיום העסקתו, ובתום התקופה להשמידו.

 עיצום כספי בגובה 20,420 ש"ח, יוטל על מעסיק, אשר לא מילא את חובתו להחזיר את הנער העובד הביתה לאחר שהועסק בלילה:

עבודת נער בשעות הלילה – בחופשת לימודים רשמית, מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל 16 עד השעה 24:00. אם העסקתו הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער העובד בסיום העבודה לביתו בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

 

 

2017-06-13T16:54:18+03:00