DEAL WITH IT – עסקת החבילה במשק

בתחילת החודש נחתמה עסקת חבילה במשק בין ארגוני המעסיקים, ארגוני העובדים והמדינה. במסגרת העסקה יחולו שינויים משמעותיים בגמישות ההעסקה ובשעות העבודה לצד העלאה מדורגת של שכר המינימום.

להלן עיקרי ההסכמות:

  1. הסדר שעות עבודה גמישות – מעבר מחישוב שעות נוספות על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי. עובד יוכל לא להשלים את מלוא שעות עבודתו ביום מסוים ולהשלימן לאחר מכן ללא שיקוזזו לו שעות עבודה ביום שלא השלים את שעות התקן וללא שהמעסיק ידרש לשלם לו שעות נוספות על שעות ההשלמה שמעבר לתקן היומי.

הסדר זה יאפשר גמישות של עד 17 שעות עבודה בחודש ועד שעתיים עבודה ביום, ויחול על עובדים שגובה שכרם הוא פעם וחצי השכר הממוצע במשק ומעלה.

  1. אופציה להארכת יום העבודה ככלל, כיום ניתן להעסיק עובד עד 12 שעות עבודה ביום. כחלק מהסדר שעות העבודה הגמישות מעסיקים בענפים מסוימים (בתעשייה ובהייטק) יוכל להעסיק עובדים עד 13.5 שעות ביום בכפוף להיתר ותוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים.
  1. טיפול ב"מחלת השימוע" למי שעדיין לא מכיר את התופעה, מדובר בסיטואציה שכיחה שבה לאחר שעובד מקבל זימון לשימוע הוא מציג למעסיק אישורי מחלה כדי שלא ניתן יהיה לפטרו. במצב כזה נגרם נזק כפול למעסיק. מחד, הוא נדרש לשלם לעובד את ימי המחלה עד תום מכסת ימי המחלה הצבורה של העובד, ומנגד הוא אינו יכול להעסיק עובד אחר תחת העובד ה"מתחלה", שכן במצב כזה גורלו של העובד ה"מתחלה", כביכול, נגזר מראש, ומדובר בפגם בהליך הפיטורים אשר חושף את המעסיק לתביעה ותשלום פיצויים.

כחלק מההסכמות יוקם צוות משותף של הצדדים לעסקת החבילה במטרה לתת מענה לאישורי מחלה לא אותנטיים, שמוגשים למעסיק אגב זימון עובד לשימוע לפני פיטורים. הצוות יפרסם את המלצותיו עד חודש יוני 2022.

  1. הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית – עובדים הזכאים למכסת ימי חופשה מינימלית (12 ימים) יהיו זכאים ליום חופש נוסף, ובסה"כ 13 ימים במקום 12 ימים.
  1. העלאת שכר המינימום שכר המינימום יעלה בצורה מדורגת ובפעימות עד ל- 6,000 ₪, וזאת כמפורט להלן:
מועד גובה שכר המינימום
אפריל 2022 5,400 ₪
אפריל 2023 5,500 ₪
אפריל 2024 5,700 ₪
אפריל 2025 5,800 ₪
דצמבר 2025 6,000 ₪

אישור עסקת החבילה מותנה בחקיקה, שככל הנראה תעבור בכנסת תוך מספר שבועות.

 

 

2021-11-12T15:42:00+02:00