עדכון לחוק עבודת נשים

הוצאתם עובדת או עובד לחל"ת במסגרת 60 הימים המוגנים לפי חוק עבודת נשים בסגר האחרון ואין באפשרותכם להשיבם לעבודה סדירה ?

דעו לכם כי בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים, אשר אושר במסגרת הוראת שעה עד ליום 30.6.2021, תישמר ההגנה בת ה-60 ימים, כך שהיא נדחית לתקופה שלאחר החל"ת.

בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים, יינתן היתר לפיטורי העובדת או העובד שהוצאו לחופשה לא תשלום כאמור, אם שוכנע השר שהפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרות, ובלבד שחלפו 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות.

עוד בהתאם לתיקון לחוק, איסור הפיטורים ביחס לעובדות השוהות במקלט לנשים מוכות, בתקופת היעדרותן מהעבודה, הוארך מ-90 ימים ל- 150 ימים לאחר תום היעדרותן, זאת מתוך מטרה לסייע להן ולהבטיח כי לא יאבדו את מקור פרנסתן בתקופה מאתגרת זו.

במקביל נקבע, כי מעסיק, אשר העסיק עובדת כאמור 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, יהיה זכאי למענק בסך 5,000 ₪, בכפוף להגשת בקשה מתאימה.

 

 

2021-02-16T09:54:59+02:00