איך להעסיק עובדים זרים מבלי להיחשף לתביעות ?

בשנים האחרונות העסקת עובדים זרים הפכה לנורמה במשק הישראלי, כאשר בענפי הבנייה, החקלאות והסיעוד משקלם בולט במיוחד.

המאמר יתייחס להעסקת עובדים זרים חוקיים, אך יש לקחת בחשבון כי גם אם מעסיק בוחר להעסיק שוהים בלתי חוקיים או מבקשי מקלט, עדיין יחולו עליהם כל חוקי העבודה.

מעסיק המבקש להעסיק עובד זר חייב, בשלב הראשון, לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים. בשלב השני – עליו לוודא כי המועמד לעבודה – אזרח זר – הנו בעל אשרת עבודה מטעם משרד הפנים.

יש לשים לב, כי בהתאם לחוק עובדים זרים – מעסיק אשר העסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל או ללא היתר מתאים – עובר עבירה פלילית ויהיה צפוי לקנס או מאסר. כמו כן, העסקת עובד זר בניגוד לחוק עובדים זרים מהווה גם עבירה מנהלית, בגינה קנס מנהלי. בנוסף, חשוף אותו מעסיק אף לקנס מנהלי בגין כל יום שבו העסיק את העובד בניגוד לחוק.

על עובד זר המועסק בישראל יחולו כל חוקי העבודה, כולל הסכמים קיבוציים וצווי-הרחבה, כפי שהם חלים על כל תושב ישראל.

בנוסף, חלות על העסקת עובד זר גם חובות ספציפיות הקבועות בחוק עובדים זרים, וזאת מתוך מטרה למנוע ניצול לרעה של העובד הזר על ידי מעסיקו.

כך למשל נקבע כי ההתקשרות עם העובד הזר תיעשה בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד מבין, וכי על המעסיק לבטח את העובד בביטוח רפואי אשר יכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות.

בנוסף, חייב המעסיק לספק לעובד הזר מגורים הולמים, כאשר ניתן לנכות משכרו של העובד את סכום ההוצאה למגורים, בהתאם להגבלות שנקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.

זאת ועוד, נקבע כי המעסיק חייב לקיים אף חובות אחדות כלפי הרשויות, כגון: קבלת אישור רפואי על כך שהעובד הזר נבדק בבדיקה רפואית ואינו חולה במחלה מידבקת, עליו לדווח למדור התשלומים בשירות התעסוקה על שכרם של העובדים הזרים ועוד.

מאחר שחלים על העובד כל חוקי העבודה במלואם, חלה על המעסיק חובה לנהל רישומים של כל התשלומים לעובד מדי חודש, ניצול חופשה / מחלה, תשלום עבור חגים וכו'.

ביחס להפרשות פנסיוניות –על המעסיק להפקיד את הסכומים האמורים להיות מופקדים על ידו עבור פנסיה לעובד הזר, בחשבון נפרד, הנושא ריבית והצמדה.

נכון להיום, עם ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים, עלות העסקתם ירדה והפכה משתלמת יותר, אך עדיין יש לוודא כי העסקתם נעשית על פי חוק וזאת על מנת להימנע מקנסות כספיים כבדים.

 

 

2022-02-20T11:59:47+02:00