חזרה לשגרה במקומות העבודה – כיצד לקבל את ה"תו הסגול" ?

אתמול (19.4.2020) אישרה הממשלה למעסיקים בענפים רבים במשק שורה של הקלות במטרה להשיב את המשק לפעילות באופן הדרגתי.

בהתאם להקלות המעסיקים אשר עברו למכסת עבודה של עד 15% ממצבת כוח האדם, יוכלו  לחזור למתכונת העסקה של 30% מכוח האדם בחברה, או 10 עובדים לפי הגבוה מביניהם, וזאת ללא הבחנה בין עובדי ליבה לעובדי מעטפת, אשר חל איסור על העסקתם עד כה.

בנוסף, מקום עבודה המעסיק מעל 10 עובדים (שלא נאסר לפתיחה על ידי משרד הבריאות) אשר יקיים את כל התנאים המפורטים במסמך זה והמכונים "התו הסגול", יוכל לשוב ולהעסיק את כל עובדיו:

 • מינוי ממונה על ענייני קורונה, אשר יהיה אחראי על שמירת כללי ההעסקה בתקופת העבודה תחת צווי הקורונה.
 • בטרם כניסה למקום עבודה ישאל המעסיק או מי מטעמו את הנכנסים את השאלות הבאות:

(1) האם אתה משתעל ?

 • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון ?
 • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

 • המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום לנכנסים למקום העבודה באמצעי שאינו פולשני, ויאסור על כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • המעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 ומעלה, אלא אם שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22.3.2020 עד יום 18.4.2020, כולה או חלקה.
 • על המעסיק להנחות את העובדים בנוגע לשמירה קפדנית על כללי היגיינה, ובכלל זה על שטיפת ידיים.
 • המעסיק יקפיד על איסור התקהלות בפינות הקפה ובמטבחונים.
 • המעסיק ידאג לשמירה על מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד במקום העבודה.
 • על המעסיק להנחות את העובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.
 • בעבודה משרדית על כל עובד לבצע את עבודתו בחדר קבוע.
 • בחדר שגודלו עד 20 מ"ר יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים, אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.
 • בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים, אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם, וכן ניתן לקיים פגישות מקצועיות של עד 8 עובדים.
 • אכילה, או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
 • המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה, מספר מדידות החום והתשאולים שביצע לנכנסים למקום העבודה ומספר האנשים שלא נכנסו למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום.
 • כל עובד יעבוד, ככל הניתן, מול ספקים קבועים.
 • המעסיק ידאג כי לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 • במקום עבודה אשר בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • מעסיק המפעיל שירותי הסעות לעובדים ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
 • על המעסיק ליידע את העובדים לגבי הכללים הנ"ל באמצעות הצבת שילוט במקום בולט לעין במקומות העבודה.
 • המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה במקום העבודה יחתמו על הצהרה בדבר התחייבותם על יישום הכללים.

אם אחד העובדים במקום העבודה נדבק בקורונה במקום העבודה, ייסגר מקום העבודה כולו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

חברה שתעמוד בכללים תוכל לחזור לפעילות ללא צורך באישור מרשויות המדינה, אך אם יתגלה כי המעסיק הפר את הכללים, הדבר יהווה עבירה פלילית ועשוי להוביל לחזרה למגבלות הקודמות במקום העבודה.

כמו כן, נבקש לעדכן כי ההקלות בדבר אפשרות פגיעה בעובדים המוגנים על ידי חוק עבודת נשים (נשים בהריון ואחרי לידה, נשים/גברים בטיפולי פוריות וכו') בוטלו, וכעת מעסיק המעוניין לפטר, להוציא לחל"ת או להרע את תנאי עבודתם, יידרש לפנות לממונה על חוק עבודת נשים לצורך קבלת היתר.

לפרטים נוספים ולקבלת נוסח הצהרת המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה נשמח לעמוד לרשותכם:

עו"ד קרן זיו – 054-4335599.

עו"ד דודי גנה – 054-3015600.

 

 

2020-04-20T00:34:21+03:00