חובת פרסום פומבית של פערי השכר בארגון

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

החוק קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה ובעד כל גמול אחר המצורף לשכר.

ביום 25.8.2020 עודכן החוק ונקבע כי מעסיק של למעלה מ- 518 עובדים, יהיה מחויב לפרסם אחת לשנה, דוח פנימי ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.

כמו כן, מחויב המעסיק למסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ואת פערי השכר בקבוצה אליה הוא משתייך באחוזים.

בנוסף, אחת לשנה, עם עריכת הדוח יפרסם המעסיק לציבור דוח פומבי לרבות באתר אינטרנט שלו. בפרסום יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, תוך הקפדה על אי חשיפת שם קבוצת העובדים במקום העבודה, או שם של עובד ספציפי.

על מנת לאפשר למעסיקים תקופת היערכות נקבע כי הדו"ח הראשון יפורסם על ידי המעסיקים לא יאוחר מ 1.6.2022 ויתייחס לשנה הקודמת לו.

 

 

2020-09-14T15:56:17+03:00