חובת עובד לשמירה על סודיות מידע

אחת מהגבלות העיסוק הנפוצות בהסכמי עבודה היא התחייבות העובד לשמירה על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך עבודתו אצל המעסיק, והתחייבות שלא להעבירו לצד שלישי.

בית הדין לעבודה תומך בהגבלה זו, במקרים המתאימים, מתוך תפיסתו את יחסי העובד והמעסיק כיחסי אמון קרובים ומתמשכים, הדורשים תום לב ונאמנות מוגברים. יחסי אמון אלה, לתפיסת בית הדין, באים לידי ביטוי בכך שצד דואג לא רק לאינטרסים של עצמו, אלא גם נמנע מלפגוע באינטרסים של האחר. חובה זו מתקיימת גם לאחר תקופת ההעסקה.

הפסיקה קבעה כי עובד מנוע מלחשוף מידע הנוגע לפרקטיקה של תחום העיסוק אליו שייך המעסיק, גם אינו סוד מסחרי.

כמו כן נקבעו מבחנים המסייעים לסווג מידע שאינו סוד מסחרי, כמידע אותו העובד מנוע מלחשוף:

  • איכותו של המידע.
  • הבנת הצדדים וציפיית המעסיק כי מידע זה יישאר בתוך החברה.
  • היות המידע קניינו של המעסיק.

אם המידע עונה על הגדרות שלושת המבחנים, והעובד התחייב לסודיות בהסכם העבודה, לא יוכל העובד להשתמש במידע ולהעבירו לצד שלישי, ואם יעשה כן, יוכל בית הדין לחייב אותו בפיצויים לטובת המעסיק.

זכויות הקניין וחופש העיסוק של המעסיק, כמו גם האוטונומיה שלו לנהל את מפעלו כרצונו במסגרת סמכותו הניהולית וחוזה העבודה בין הצדדים, חלים גם על השימוש שעושה העובד במחשב ככלי עבודה, כולל אמצעי התקשורת הטכנולוגיים שבו, יישומיהם, האינטרנט ותכתובות האי-מייל.

הכרה בזכויותיו הקנייניות של המעסיק מעוגנות גם בהסכם הקיבוצי הכללי מיום 25/6/08 בין ההסתדרות ללשכת התאום, במסגרתו נקבעו עקרונות וכללי ההתנהגות בשימוש שעושה העובד במחשב המעסיק במקום העבודה, כחלק בלתי נפרד מביצוע העבודה ולצרכיה. בין השאר נקבע כי שמורה למעסיק הזכות להגדיר לעובד את המותר והאסור בשימוש ברכוש מקום העבודה, במסמכים ובכלי העבודה העומדים לרשותו, וכי העובד אינו רשאי לעשות שימוש במסמכים מהמחשב בלא רשותו, המפורשת או המשתמעת של המעסיק.

כך, לפני מספר חודשים פסק בית הדין לעבודה כי מתמחה במשרד רואי חשבון יפצה את מעסיקיו בגין הפרת חובת סודיות בסך של 50,000 ₪, תוך שהוא מגנה בחריפות את מעשיו, ומכנה אותו "סוס טרויאני".

המתמחה הפר את התחייבותו בהסכם ההעסקה לשמירה על סודיות, כשהעביר לצדדים שלישיים מידע שהיה מצוי בתיבת הדואר האלקטרוני של המשרד, ואליו נחשף במסגרת עבודתו. נקבע כי המתמחה העביר את המידע מאחורי גבם של מנהלי החברה וללא התייעצות עימם, וזאת תוך מעילה חמורה באמונם והפרת התחייבויותיו החוזיות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים.

 

 

2017-06-13T17:09:35+03:00