חג השבועות – שעות עבודה בערב החג ותשלום עבור עבודה בחג

לקראת חג השבועות המתקרב להלן סקירה עבורכם המעסיקים לעניין שעות העבודה בערב החג, דמי חגים ותשלום בגין עבודה בחג:

העסקת עובד בערב חג השבועות

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי שעות עבודה בערב חג לא יעלו על 7 שעות, ולכן העסקת עובד בכל שעה שמעבר לכך תחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות.

במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע – בערב חג יועסק העובד 8 שעות והמעסיק ישלם לו שכר עבור 9 שעות עבודה, או שהעובד יועסק במשך 7 שעות וישולם לו שכר עבור 8 שעות. הבחירה בין החלופות תהיה של המעסיק ונציגות העובדים במקום העבודה, אם קיימת כזו.

בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד רשאי לבחור את אחד מימי חופשתו השנתית, בין היתר, בערב חג השבועות, בתנאי שהודיע למעסיק 30 ימים מראש. המעסיק ינכה מיתרת ימי חופשתו, יום עבודה מלא.

רוב ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הענפיים הקיימים במשק מסדירים את נושא העבודה בערבי חגים. לדוגמה, בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה קיים לפיו יעבדו שבע שעות בתשלום של שמונה שעות בערב החג.

בנוסף, משפט העבודה מכיר בזכויות המוקנות לעובדים מכוח נוהג. לכן במקום עבודה אשר במשך שנים עבדו בו לדוגמה ארבע או חמש שעות בערב חג השבועות, תהפוך זכות זו במרוצת הזמן לנוהג ולחלק מתנאי העבודה בחוזה האישי של כל אחד מהעובדים.

תשלום עבור דמי חג

עובד חודשי זכאי לדמי חגים מתחילת העסקתו, אך לא יקבל עליהם תשלום נפרד. המשמעות היא כי עובד חודשי זכאי לתשלום עבור חודש מלא ללא קשר לכמות ימי החג באותו חודש.

עובד שעתי או יומי זכאי לדמי חגים עבור חג השבועות, לאחר שלושה חודשי עבודה, בתנאי שעבד יום לפני החג ויום אחריו. לעניין זה, עובד משמרות אשר לא שובץ למשמרת יום לפני החג ויום אחריו זכאי עדיין לדמי חג.

עבודה בחג השבועות

עובד אשר מעסיקו דרש ממנו לעבוד בחג רשאי לסרב לדרישתו אם הודיע, תוך 3 ימים מיום דרישת המעסיק, כי אינו מסכים לעבוד בימי החג על פי איסור שבמצוות דתו.

ככלל, בהתאם לפסיקה עדכנית של בית הדין הארצי לעבודה, עובד המועסק בחג השבועות זכאי לתשלום של 250% משכרו הרגיל.

 

 

2022-05-15T20:57:55+00:00