התמודדות עם נגיף הקורונה – היתר כללי למעסיקים להעסקת עובדים בשעות נוספות

ביום 17.3.2020 התיר שר העבודה והרווחה בהיתר לכלל המעסיקים הפועלים במשק להעסיק עובדים בשעות נוספות החורגות מהמותר בימי השגרה.

בהתאם להיתר ניתן להעסיק עובד עד 67 שעות נוספות בשבוע כולל שעות נוספות (במקום 58 שעות בשגרה), ובלבד שמכסת השעות הנוספות החודשיות לא תעלה על 90.

בתקופת תוקפו של ההיתר ניתן יהיה להעסיק עובד במשך 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות עד 8 פעמים בחודש.

העסקת עובדים לפי ההיתר תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצרכיהם, וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה.

ההיתר יעמוד בתוקף עד ה 16.5.2020, או למשך תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מבניהם.

בנוסף, ככל שצרכי מקום העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מהאמור בהיתר שפורסם, ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מההיתר הכללי.

כמו כן ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מהוראות החוק לעניין היקף עבודת לילה.

את הבקשה יש להגיש למחלקת תחום שעות עבודה ומנוחה במנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה והרווחה.

 

 

2020-03-21T15:04:04+02:00