הסדרת תשלום ימי בידוד לעובד

אחרי חילוקי דעות בין ארגוני המעסיקים, ההסתדרות והמדינה הוסדרה בחקיקה סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד וכן סוגיית השיפוי למעסיק בגין תשלום דמי הבידוד.

בהתאם להסדר עובד יחשב ל"עובד השוהה בבידוד" אם הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו, או על ילדו (עד גיל 16), חובת בידוד בשל חשיפה לחולה מאומת בקורונה, וכן אם הוא מסר לדיווח על הבידוד בהתאם לדין והמציא למעסיק העתק מהדיווח האמור.

תשלום דמי הבידוד אינו רלוונטי לעובדים אשר שוהים בבידוד עקב נסיעה לחו"ל מיוזמתם, או לעובדים אשר חלו בקורונה שהינם זכאים לדמי מחלה.

תשלום לעובדים

עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום מלא (100%) עבור ימים שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד למעט תשלום עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. עובד יכול לבחור לקבל תשלום גם עבור יום זה על חשבון ימי חופשתו הצבורים.

עובד שזכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלה, רשאי המעסיק להודיע לעובד כי הסדר זה לא יחול לעניין היעדרות עקב בידוד.

ממכסת ימי המחלה של העובד ינוכו עד 4 ימי מחלה בלבד. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית. במידה ובסיום העסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. במידה ולעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.

המעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור, ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.

יצוין כי דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.

המעסיק והעובד יכולים להסכים כי בתקופת הבידוד העובד יעבוד מהבית. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לשכרו הרגיל ולא לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

שיפוי למעסיק

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כמפורט להלן:

  • עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%
  • בגין שאר ימי הבידוד –

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא.

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.

המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון, כפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלו. בקשה לתשלום בעד דמי בידוד ששילם לעובד תוגש למוסד לביטוח לאומי תוך 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

הבקשה לשיפוי תוגש החל מיום 1.2.2021 והשיפוי יהיה רטרואקטיבי מיום 1.10.2020.

הסדר השיפוי המתואר רלוונטי רק לגופים פרטיים, ואף אינו רלוונטי במקרה של העסקת מסתנן.

 

 

2020-12-06T14:45:11+00:00