הגדלת שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה

החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם.

כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות, המעלה באופן מדורג את שיעורי התשלומים לקופות הגמל לעובדים, אשר מעסיקיהם חברים בהתאחדות התעשיינים.

ביום 20.6.2016, נכנס לתוקף צו ההרחבה להגדלת שיעורי ההפרשות לקופת גמל, אשר חל על כלל המעסיקים במשק, וקובע את הגדלת שיעור תגמולי העובד והמעסיק בשתי פעימות:

הפרשות עובד לרכיב תגמולים:

החל מיום 1.7.2016, יעלה שיעור ההפרשה ל- 5.75%.

החל מיום 1.1.2017, יעלה שיעור ההפרשה ל- 6%.

הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים:

החל מיום 1.7.2016, יועלה שיעור ההפרשה ל- 6.25%.

החל מיום 1.1.2017, יעלה שיעור ההפרשה ל- 6.5%.

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים:

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, אך לא יפחת מ־ 6% מהשכר הקובע.

 

 

2017-06-13T16:48:11+03:00