הגבלת עישון במקום העבודה – חובות המעסיק

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים אוסר על עישון במקום העבודה, למעט בחדר נפרד המוקצה לצורך זה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין.

על מעסיק חלים מספר חובות בעניין זה:

  • התקנת שלטים המורים על איסור העישון בכל כניסה למקום העבודה ובכל קומה במקום העבודה. גודלם של השלטים נקבע במפורש בתקנות בהתאם לשטח מקום העבודה.
  • איסור על הצבת מאפרות בשטח מקום העבודה.
  • חובת פיקוח – על המעסיק לפקח ולעשות ככל הניתן על מנת למנוע עישון במקום העבודה.

חובת הפיקוח כוללת פניה לאדם מעשן או מחזיק סיגריה דלוקה, בין על ידי המעסיק ובין באמצעות אחר מטעמו, לחדול מהמעשה האסור, או הגשת תלונה למפקח על העישון אשר נקבע בחוק – שוטר, או עובד של רשות מקומית, שראש הרשות המקומית הסמיכו.

מעסיק המפר את ההוראה בדבר איסור העישון, או המציב מאפרה במקום העבודה, דינו קנס על סך של 14,400 ₪, ומעסיק המפר את חובת הפיקוח, או קביעת השלטים דינו קנס על סך של 75,300 ₪.

החוק מטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל, שותף, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם) לעניין קביעת שלטים, חובת פיקוח ואיסור הצבת מאפרה. נושא משרה המפר הוראה זו צפוי לקנס על סך 14,400 ₪.

 

 

2019-01-09T12:49:40+02:00