ביטול היטל עובדים זרים

החודש (פברואר 2022) פורסם תיקון לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004).

בהתאם לתיקון לחוק בוטלה חובת תשלום היטל העסקת עובדים זרים.

יוזכר כי עד כה חויב מעסיק של עובד זר לשלם היטל העסקה בשיעור של 15-20 אחוזים בהתאם לענף בו הועסק העובד, ובמקביל חל איסור לנכות את ההיטל או חלק ממנו משכרו של העובד.

ביטול ההיטל נכנס לתוקף החל מיום 1.1.2022 ואילך.

 

2022-02-16T18:53:45+02:00