About kzlawuser

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far kzlawuser has created 64 blog entries.

חובת דיווח על הפקדות פנסיוניות למעסיקים של 50 עובדים ומעלה

2017-06-13T16:40:37+00:00

החל מינואר 2017 מעסיקים של  50 עובדים ומעלה יחוייבו לדווח על הפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובאמצעות קובץ דיווח אחיד, אשר נקבע על ידי משרד האוצר. המעסיקים [...]

חובת מעסיק לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

2017-07-15T19:17:37+00:00

 החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע כי מעסיקים חייבים לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על ידי עובד או ממונה מטעמו. אחת החובות אשר נקבעה [...]

המנכ"ל לחץ יחד והחמיא, העובד לקה בשבץ מוחי והוכר כנפגע עבודה

2017-06-13T16:44:23+00:00

בפסק דין שניתן החודש, דן בית הדין האזורי לעבודה בשאלה האם השפעת אירוע חיובי בעבודה, יכולה להוות גורם לתאונת עבודה ? במקרה הנדון, מנכ"ל חברת המשקם הגיע [...]

דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיקים לקופת גמל

2017-07-15T19:13:32+00:00

טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר: ביולי 2014, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל. התקנות קובעות, בין [...]

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

2017-07-15T19:12:39+00:00

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ₪. מעסיקים במגזר הפרטי ימשיכו, בשלב זהף לשלם סך של 378 [...]

הגדלת שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה

2017-06-13T16:48:11+00:00

החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם. כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין [...]

בית הדין התיר למעסיק לנכות שכר ששולם ביתר לעובדת ללא הסכמתה בכתב

2017-06-13T16:51:49+00:00

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, נדון מקרה בו עובדת הועסקה כמזכירה בעיריית ירושלים החל משנת 1998 בהיקפי משרה משתנים. מיום 1.2.03 עד ליום 14.8.05 הועסקה העובדת באופן [...]

פגיעה בכיסי המעסיקים – עיצומים כספיים חדשים על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

2017-06-13T16:54:18+00:00

ב- 7.4.2016, בעקבות תיקון חוק עבודת הנוער, נקבע כי אגף האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה יוכל להטיל על מעסיקים קנסות אם יפרו את ההוראות החדשות הבאות : עיצום [...]

כל מה שרצית לדעת על העסקת עובדים בחג הפסח

2017-06-13T16:55:29+00:00

כמידי שנה, לקראת חג הפסח, אנו נשאלים לגבי מספר סוגיות הקשורות להעסקת עובדים סביב תקופת החג. השאלות העולות הן בעיקר לעניין העסקת עובדים בערב החג, בחג עצמו, [...]