About kzlawuser

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far kzlawuser has created 64 blog entries.

זהירות – קנסות כבדים יוטלו על מעסיקים שיפרו הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה

2017-07-15T18:17:51+00:00

ביום 11/6/2017 פורסם עדכון לתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ולפיו רשאי מפקח עבודה להטיל קנס על סך 20,160 ₪, או 35,280 ₪, לפי העניין, [...]

בית הדין העביר מסר חד משמעי – לא עוד תביעות סרק של פרילנסרים להכרה ביחסי עובד-מעסיק

2017-06-13T15:57:51+00:00

בחודש אפריל האחרון פרסמנו מאמר אשר עסק בקביעת יחסי עובד-מעסיק, ובמבחנים אשר פיתח בית הדין לעבודה על מנת לקבוע האם התקיימו בין נותן שירותים עצמאי (פרילנסר) למקבל [...]

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

2017-06-13T16:04:33+00:00

החל מיום 1.6.2017 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסכום של  424  ש"ח ליום. התעריף ליום הבראה במגזר הפרטי יישאר ללא שינוי בשלב זה ויעמוד על סכום [...]

מתי ניתן להשתמש בטיפים לתשלום שכר עבודה ?

2017-06-13T17:20:03+00:00

האם יש לראות בטיפים שניתנו למלצר על ידי לקוחות בית העסק כשכר עבודה, או שעל המעסיק לשלם למלצר שכר ללא קשר לטיפים ? התשובה היא כי מבחינה [...]

הרחבת הזכות לשעות הורות

2017-06-13T16:05:31+00:00

ביום 30.3.2017 תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, והורחבה הזכות לשעות הורות. נזכיר כי על פי החוק עובד/ת רשאי/ת להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, למשך 4 חודשים , שעה אחת [...]

הבטחת תנאי עבודה הולמים למאבטח במקום העבודה

2017-06-13T16:06:54+00:00

ביום 3.4.2017 תוקן חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007. בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק של מאבטח חייב להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת, המספקת למאבטח הגנה מגשם ומשמש. [...]

התקשרות עם פרילאנסרים עלולה לעלות לך הרבה כסף

2018-12-11T09:44:58+00:00

חלק מכם מתקשרים, בוודאי, באופן קבוע עם נותני שירותים- "פרילנסרים". אמנם ככל הנראה בשלב זה דיני העבודה אינם חלים על התקשרותכם עימם, אך מכיוון שלרוב מדובר בתחום [...]

עדכון ימי זכאות לחופשה שנתית

2017-06-13T16:19:33+00:00

החל מינואר 2017, תעלה הזכאות בימי חופשה לעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 5 ימי עבודה בשבוע ל- 12 ימים נטו, ולעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 6 [...]

מצלמות האבטחה עלולות לחשוף אותך

2017-07-15T19:22:07+00:00

בעולם המודרני בו אנו חיים, מצלמות נמצאות כמעט בכל מקום ציבורי, וגם במקומות העבודה. המצלמות משמשת את המעסיקים לצרכי אבטחה, לצרכי הרתעה מפני גנבים ופורצים, לשמירה על רכוש, [...]

הגדלת הפרשות לקרן פנסיה

2017-06-13T16:39:28+00:00

החל מיום 1.1.2017, יעלו שיעורי ההפקדה לתגמולים בקרן הפנסיה של העובד באופן הבא: תגמולי עובד: 6% משכרו הקובע של העובד (במקום  5.75%). תגמולי מעסיק: 6.5% משכרו הקובע של העובד [...]