עדכון לחוק דמי מחלה

ביום 4.11.2015 , נכנס לתוקפו התיקון לתקנות דמי מחלה, לפיו בוטלה הדרישה לכלול באישור המחלה את אבחון המחלה.
עוד נקבע בתיקון לתקנות כי אין בכך כדי לגרוע מהוראות החוק בנוגע לחובת מסירת אישורי מחלה על ידי העובד או זכות המעסיק לבחון את כושרו של העובד לבצע את עבודתו באמצעות רופא תעסוקתי.

 

 

2017-06-13T17:19:03+03:00