מסירת תלושי שכר באמצעים דיגיטליים

החל מהחודש הקרוב, יוכלו מעסיקים למסור לעובד, אשר ייתן הסכמתו לכך, תלושי שכר שלא בדרך המסורתית של דפוס.

החידוש נקבע בתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017, אשר פורסמו ביום 26.7.2017.

בהתאם לתקנות החדשות, בכפוף לחתימתו על טופס הסכמה, ניתן יהיה להעביר לעובד את תלוש השכר בדרכים הבאות:

  1. שליחת תלוש השכר לכתובת דואר אלקטרוני אשר הוקצתה לעובד על ידי המעסיק, והמאפשרת למעסיק לקבל אישור על המסירה.
  1. העברת תלוש השכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק, אשר אליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ובו יוכל לצפות העובד בתלוש השכר.

מעסיק אשר יבחר באמצעי זה, יידרש לאפשר לעובד גישה לתלוש השכר למשך תקופה של 12 חודשים לפחות.

  1. שליחת תלוש השכר לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד. יצוין כי העובד רשאי להודיע למעסיק על החלפת כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית שלו בכל עת, ובלבד שיחתום מחדש על טופס ההסכמה.

על מעסיק אשר יבחר באמצעי זה לוודא כי העובד אישר בדואר אלקטרוני חוזר, תוך 5 ימים, את קבלת תלוש השכר. לא אושרה קבלת התלוש תוך 5 ימים, על המעסיק למסור לעובד תלוש מודפס תוך 5 ימים נוספים.

התקנות מחייבות את המעסיק לנקוט באמצעי אבטחה נאותים לשמירת פרטיות העובד, ואף מפרטות מה הם האמצעים הנדרשים.

יצוין כי הסכמת העובד למסירת תלוש השכר באחד מאמצעים אלה תהיה בכתב על גבי טופס ייעודי, אשר פורסם כתוספת לתקנות.

לפרטים נוספים, ולקבלת טופס ההסכמה, ניתן לפנות אלינו – [email protected].   

 

 

2017-08-14T12:28:56+03:00