חופשת אבהות

ביום 27.6.2016, נכנס לתוקף תיקון לחוק עבודת נשים, לפיו עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. ההיעדרות תהיה בהתאם לחלוקה הבאה:

  • שלושת ימי ההיעדרות הראשונים יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד. אם אין לעובד יתרת ימי חופשה – שלושת הימים הראשונים יחשבו כחופשה ללא תשלום.
  • שני ימי ההיעדרות הנותרים יחשבו כימי מחלה, ויופחתו מיתרת ימי המחלה העומדת לזכות העובד.

עובד אשר משולמים לו ימי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, יהיה זכאי לתשלום של 50% משכרו עבור כל אחד משני הימים הללו.

מעסיקים שימו לב – ימי היעדרות אלה יבואו בחשבון במניין ימי המחלה שהעובד זכאי להם בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000.

 

 

2017-07-15T19:16:01+03:00