זהירות – קנסות כבדים יוטלו על מעסיקים שיפרו הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה

ביום 11/6/2017 פורסם עדכון לתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ולפיו רשאי מפקח עבודה להטיל קנס על סך 20,160 ₪, או 35,280 , לפי העניין, כאשר מעסיק הפר את אחת ההוראות הבאות הנוגעות לבטיחות בעבודה:

  1. שמירה על ההוראות הנוגעות לבטיחות משטחי עבודה בעבודות בניה, לרבות פיגומים, טפסות וכו', בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
  2. שמירה מספר הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה בגובה, כגון: החזקת אישור עבודה תקף לכל עובד, קיום של מספר הוראות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), הוראות שימוש בסולמות, גידור פתחים ברצפה ועוד.
  3. שמירה על הוראות הנוגעות לבטיחות בעגורנים בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), כגון: ניהול פנקסי עגורן, ביצוע בדיקות לפני הקמה והפעלה של העגורן ועוד.
  4. שמירה על מספר הוראות בטיחות בחפירות והריסות.
  5. שמירה על ארגון וניהול הבטיחות בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות). כגון התנהלות מול מפקח עבודה אזורי, מינוי ממונה על הבטיחות ועוד.
  6. שמירה על בטיחות במכונות הרמה ובאביזרי הרמה, וביצוע הבדיקות הנדרשות על פי חוק על ידי בודק מוסמך.

הוראות אלה מצטרפות לעילות הקודמות אשר נקבעו בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ומתעדכנות מעת לעת. למאמר קצר אודות החוק להגברת האכיפה לחץ כאן.

למעסיקים ניתנה תקופת התארגנות של כחצי שנה, והאכיפה בפועל תחל ביום 1/1/2018.

 

 

2017-07-15T18:17:51+03:00