העסקת בני נוער במהלך חופשת הקיץ

חופשת הקיץ מתקרבת ונערים ונערות רבים מצטרפים לכוח העבודה במקביל לעליית הביקוש בענפי תיירות, בילוי ופנאי.

לצד עלות העסקתם הנמוכה יחסית של בני הנוער קיימות זכויות ייחודיות לעובדים אלה, שהפרתן עשויה לגרור עיצום כספי משמעותי למעסיק, ואף אחריות אישית אזרחית ופלילית של נושא משרה בארגון המעסיק בני נוער באופן ישיר, או באמצעות קבלן שירות.

נדגיש כי כלל חוקי העבודה החלים על העובדים במשק חלים גם על בני נוער, אלא אם קיימת התייחסות מיוחדת בחוק להעסקתם:

גיל העסקה

במהלך כל שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 16 לאחר שעות הלימודים, לעומת זאת בחופשת הקיץ ניתן להעסיק בני נוער החל מגיל 14.

אישור רפואי ומסמכים

נער שמבקש לעבוד חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור כזה, לא ניתן להעסיק את הנער. המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקת הנער, ועד שנה לאחר סיומה.

כמו כן, על מעסיק לבקש מהנער להציג בפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו, ולשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת העסקתו של הנער,  ועד שנה לאחר סיום העסקתו.

מסירת הודעה לעובד

חובה למסור לכל נער, שתקופת העסקתו 7 ימים לפחות, תוך 7 ימים מהיום בו החל את עבודתו אצל המעסיק, טופס הודעה לעובד, המפרט, בין היתר, את זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת ההעסקה, עיקרי תפקיד העובד; פרטי הממונה הישיר של העובד, גובה השכר; אורך יום העבודה ושל שבוע העבודה ויום המנוחה השבועי.

שעות עבודה

 1. מותר להעסיק נער עד 40 שעות בשבוע.
 2. במקומות עבודה בהם נהוג שבוע עבודה של 6 ימים, ניתן להעסיק את הנער עד 8 שעות ביום במהלך השבוע, ועד- 7 שעות בימי שישי.
 3. נער מעל גיל 16, המועסק במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ 40 שעות בשבוע.
 4. נער זכאי להפסקה של 3/4 שעה ביום עבודה של 6 שעות ומעלה (מתוכה חצי שעה רצופה).
 5. הפסקה בין ימי עבודה אצל נער חייבת להיות של 14 שעות לפחות.
 6. חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.
 7. על המעסיק חלה חובה לשלם שכר עבור תקופת התלמדות ותקופת ניסיון.

 עבודת לילה

 1. במהלך שנת הלימודים אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16 בין השעות 20:00 בערב ל- 8:00 בבוקר.
 2. בחופשת הקיץ ניתן להעסיק נערים שגילם הוא 16-18 עד השעה 24:00, אולם אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער לביתו בסיום העבודה, בעצמו או בהסעה מטעמו.

שכר המינימום המעודכן לנוער (החל מחודש 4/2023)

גיל שכר מינימום חודשי שכר מינימום שעתי
עד 16 3,900.22 ₪ 22.54 ₪
עד 17 4,178.81 ₪ 24.15 ₪
עד 18 4,625.55 ₪ 26.73 ₪

תנאים סוציאליים

 1. נסיעותככל יתר העובדים, זכאים בני הנוער להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם למקום העבודה.
 2. חופשה שנתית – בארבע שנות עבודתו הראשונות זכאי נער ל- 18 ימי חופשה בשנה.
 3. ביטוח פנסיוני – על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, אין חובה להפריש לגמל עבור נער עובד, אלא אם קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה מיטיבים. כך למשל, נער המועסק אצל קבלן ניקיון זכאי להפרשות פנסיוניות החל מתחילת העסקתו בהתאם לקבוע בצו ההרחבה בענף.
2023-05-08T11:50:44+03:00