הסדר חדש לתשלום ימי בידוד לעובדים

ההסדר החדש שנכנס לתוקף ב 5.8.2021 מאריך את תשלום ימי הבידוד לעובדים עד 31.10.2021 וכולל כמה שינויים ביחס להסדר הקודם. להלן עיקרי ההסדר:

עובד הזכאי לדמי בידוד – עובד השוהה בבידוד שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:

1.    הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון, או שקיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה, ובלבד שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או שתי מנות חיסון.

2.    הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית.

3.    רופא קבע שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן, והוא המציא למעסיק אישור על כך.

4.    הוא קטין.

5.    הוא שוהה בבידוד לפי צו בידוד בית עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד ומתקיימים לגביו כל אלה:

א.      ילדו אינו חוזר מחו"ל.

ב.      הוא נעדר מעבודתו משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו.

ג.       הוא מסר דיווח בשל הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו אישור מהדיווח.

ד.      הוא מסר הצהרה למעסיקו לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד: 

1.    ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה.

2.    ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה.

3.    ההורה האחר הוא עובד עצמאי, וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד.

עובד שהוא הורה מלווה – עובד שמתקיימים בו כל אלה:

1.      הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד.

2.      לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.

3.      ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה.

4.      הוא מסר הצהרה למעסיקו לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה:

א.      ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה.

ב.      ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה.

ג.       ההורה האחר הוא עובד עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד.

5.      הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

הגבלת תקופת הזכאות לדמי בידוד

הזכאות לדמי בידוד תוגבל רק לתקופה המזערית שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד אם מבצעים בדיקות קורונה (הבידוד מסתיים עם קבלת תוצאה שלילית של בדיקת הקורונה השנייה).

תשלום לעובדים

עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום מלא (100%) עבור ימים שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד למעט תשלום עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. עובד יכול לבחור לקבל תשלום גם עבור יום זה על חשבון ימי חופשתו הצבורים.

עובד השוהה בבידוד ואינו עובד בבידוד מזכה או הורה מלווה, יהא זכאי לתשלום של 75% מהסכום האמור. יצוין כי לא יהא זכאי לתשלום בעד יום עבודה מלא אחד.

עובדים שהם הורים מלווים שנעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד ובלבד שמסר הצהרה על כך למעסיקו וצרף הצהרה של ההורה האחר למעסיקו.

עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו רק 3 ימים מצבירת ימי המחלה (במקום 4 ימים שהיה עד כה). עובדים שהם הורים מלווים שנעדרו לסירוגין בגלל בידוד של ילדם יופחתו להם הימים באופן יחסי לימי היעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי הבידוד אולם לא יופחתו יותר מ- 3 ימים יחד.

תשלום רטרואקטיבי לעובדים שנעדרו מחמת בידוד של ילדם

עובד שילדו שהה בבידוד בשל חובת בידוד בתקופה שמיום 1.01.2021 עד 5.08.2021, זכאי לדמי בידוד בשל תקופת הבידוד כאמור של ילדו, ויחולו לגביו הוראות כאילו היה עובד שהוא הורה מלווה, בתנאי שמתקיימים שני אלה:

  1. במהלך תקופת הבידוד של ילדו התקיים בעובד התנאים להגדרת "עובד שהוא הורה מלווה";
  2. העובד מסר למעסיקו, בתוך 30 ימים מיום התחילה, הצהרה והעתק מהדיווח בהתאם להגדרת "עובד שהוא הורה מלווה";

בקשה לשיפוי לפי סעיף קטן זה תוגש החל מיום 15.10.202 ועד 15.12.2021.

 

 

 

המעסיק והעובד יכולים להסכים כי בתקופת הבידוד העובד יעבוד מהבית. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לשכרו הרגיל ולא לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

שיפוי למעסיק

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כמפורט להלן:

  • עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%
  • בגין שאר ימי הבידוד –

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא.

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.

המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון לא יאוחר מ 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או ילדו.

הסדר השיפוי המתואר אינו רלוונטי במקרה של העסקת מסתנן.

 

 

2021-08-13T14:59:47+00:00