מתי ניתן להשתמש בטיפים לתשלום שכר עבודה ?

האם יש לראות בטיפים שניתנו למלצר על ידי לקוחות בית העסק כשכר עבודה, או שעל המעסיק לשלם למלצר שכר ללא קשר לטיפים ?

התשובה היא כי מבחינה משפטית הטיפים הם קניינו של המעסיק, אולם המעסיק אינו חייב לדווח עליהם בקופת העסק כהכנסה, ויכול להשתמש בהם לצורך תשלום שכר.

מעסיק המעוניין לשלם את שכרו של המלצר באמצעות הטיפים חייב לוודא כי יתקיימו כל המבחנים אשר נקבעו על ידי בית הדין לעבודה בעניין זה:

  1. חתימה על הסכם הקובע במפורש כי ניתן להביא בחשבון תשלום השכר גם את הטיפים.
  2. ההסכם יכלול הסדר מפורט בדבר הטיפול בהכנסות מטיפים. לדוגמה: קיומה של קופה נפרדת לטיפים, תיעוד מדויק של הכנסות קופת הטיפים, אופן חלוקת הטיפים, מועדי החלוקה וכו'.
  3. הכנסות המלצר מטיפים לא יפחתו משכר המינימום, והזכויות הסוציאליות של המלצר יובטחו עד לגובה הכנסתו במלואה.
  4. המעסיק יבטיח את תשלומי המס משכרו של המלצר בהתאם לחוק.

העניין נדון לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, וניתן פסק דין חד משמעי נגד מלצרית בבית קפה, אשר תבעה את מעסיקתה לשעבר – פרדס רימונים בע"מ, ודרשה כי ישולם לה שכר מינימום בנוסף לטיפים מהלקוחות, שהיו גבוהים משכר המינימום לאורך כל 4 שנות עבודתה.

בתחילת העסקתה המלצרית בחרה באחת משתי חלופות לפיה שכרה ישולם באמצעות הטיפים, ואף חתמה על הסכם העסקה בו סימנה את העדפתה.

בית הדין קבע כי המעסיקה התנהלה כראוי, ומילאה אחר התנאים שקבע בית הדין לעבודה בעניין תשלום שכר באמצעות טיפים. לעומת זאת, מחה בית הדין נגד התנהלותה חסרת תום הלב של המלצרית, פתח את פסק הדין בכותרת "תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מעט תפסת", דחה את תביעתה של המלצרית בעניין זה וחייב אותה בתשלום הוצאות משפט לחברה בסך של 16,000 ₪.

לצערנו, אין עדיין חקיקה מוסדרת בעניין, פסיקת בתי הדין לעבודה אינה חד משמעית, ולכן יד המלצרים עדיין קלה על ההדק, ועדיין רבים מהם מנסים את מזלם, ובהמלצת עורכי דינם מגישים תביעות לבתי הדין לעבודה.

אנו ממליצים לעגן את הדברים כבר בהסכם ההעסקה של המלצר, וכך להימנע מתביעות סרק והוצאות מיותרות לאחר סיום עבודתו של המלצר.

 

 

2017-06-13T17:20:03+00:00